Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Podaj Komentarz” z dnia 03.07.2020 r.

 

 

§ 1

ZASADY KONKURSU

 

 1. Organizatorem konkursu jest INFO ENERGIA Dawid Widelski,  ul. 15 Sierpnia 15, 82-500 Kwidzyn, NIP: 851-193-49-11
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/INFO ENERGIA - instalacje fotowoltaiczne (zwanej dalej “Fanpage”)

 

 

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” oraz „udostępnij” na Fanpage.   Konkurs trwa od 03.07.2020 r. do 09.07.2020 r. do godziny: 00:00 Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.07.2020 r. za pośrednictwem FanPage.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. W przypadku ustalenia niepełnoletności Uczestnika zostanie on pominięty przy przyznaniu nagrody i wykluczony z konkursu.
 2. Organizator nie weryfikuje autorstwa komentarza – przyjmuje się, że autorem komentarza jest osoba, na którą zarejestrowano zweryfikowane konto Facebook.

 

 

§ 3

ZADANIE KONKURSOWE

 

 1. Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu najciekawszej odpowiedzi na postawione pytanie W jaki sposób każdego dnia próbujesz ograniczać swoje wydatki na prąd? W konkursie zostanie wybranych maksymalnie 5  równorzędnych zwycięzców.  Pracownicy firmy Organizatora wg własnego uznania wybiorą komentarze, które ich zdaniem są najciekawsze. W ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. 
 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.
 3. Organizator ma prawo wykorzystywać komentarz Uczestnika, który został uznany za zwycięzcę w ramach własnej działalności marketingowej w dowolnej formie i rozmiarze bez prawa do jakiejkolwiek odpłatności z tego tytułu na rzecz Uczestnika.

 

 

§ 4

NAGRODA

 

 1. Nagrodą w konkursie jest: czarny power bank solarny 
 2. Nagrodę można odebrać w siedzibie firmy przy ul. 15 Sierpnia 15 w Kwidzynie lub może zostać przesłana pocztą. Adres odbiorcy należy wskazać nie później niż w terminie 3 dni od dni ogłoszenia wyników konkursu. 
 3. W przypadku braku wysyłki nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 17.07.2020 r. Po tym terminie nagroda przepada i nie będzie wybierany w to miejsce dodatkowy zwycięzca. 
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

§ 5

REKLAMACJE

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na jego warunki i na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz sprawozdawczości podatkowej z tym związanej, nadto na okres dochodzenia przez Uczestnika roszczeń związanych z uczestnictwem w Konkursie.

 

 

Kwidzyn, dnia 03.07.2020 r.