Program Mój Prąd

HOME ZNIŻKI / ULGI PROGRAM MÓJ PRĄD

Program rządowy “Mój Prąd"

Od dnia 30.08.2019 ruszył rządowy program „Mój Prąd”. Głównym założeniem jest zwiększenie liczby instalacji słonecznych. Program skierowany jest w stronę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 

Głównym założeniem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych (osoby fizyczne), co jest równoznaczne z korzyścią dla środowiska i domowego budżetu. Program zakłada zwrot kosztów inwestycji nawet do 50% przy montażu instalacji od 2 do 10 kW, maksymalnie może wynieść 5000 zł.

II nabór wniosków 

OD 13 STYCZNIA 2020 ROKU
DO 18 GRUDNIA 2020 ROKU

lub do wyczerpania alokacji środków 

Dofinansowanie zagwarantowano w postaci bezzwrotnej pomocy po złożeniu wniosku – okres kwalifikowalności kosztów trwa nieprzerwalnie od 23.07.2019 został wydłużony do 18.12.2020 r. O zachowaniu terminu wniosku w formie papierowej decyduje data jego złożenia w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w portierni w godzinach 7.30-15.30. Dopłaty będą przyznawane w ramach rozpoczęcia inwestycji i jej opłaceniu po 23 lipca 2019 roku, czyli po ogłoszeniu programu “Mój prąd”. Dotacja nie będzie przyznana prosumentom, których instalacja została sfinalizowana przed 23.07.

 

Budżet, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację projektu „Mój Prąd,” wynosi 1 miliard złotych. Beneficjent zobowiązany jest, aby w ramach przystąpienia do programu eksploatować instalację przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Krok 1.

Kup i zamontuj mikroinstalację fotowoltaiczną 

Krok 2.

Poczekaj aż zakład energetyczny zainstaluje Ci licznik dwukierunkowy. 

Krok 3.

Podpisz umowę dwustronną z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej.

Krok 4.

Złóż wniosek w II naborze
od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. 

Krok 5.

O wyniku oceny wniosku zostaniesz poinformowany mailem. 

Jak wygląda aktualny status wniosku możesz sprawdzić online. 

Krok 6. 

Wypłata dotacji do 5000 zł.

Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Programu "Mój Prąd"

 

W czerwcu 2020 r. zawarliśmy z NFOSiGW porozumienie o współpracy dot. wdrażadnia Programu Mój Prąd, które umożliwia podmiotom świadczącym usługi montażu systemów fotowoltaicznych dla osób fizycznych, składanie wniosków o dofinansowanie w ramach powyższego programu w sposób szybszy co następnie ma swoje odzwierciedlenie w okresie zwrotu kwoty dofinansowania. 

Regulamin drugiego naboru Programu "Mój Prąd"

 

 1. Składanie wniosków: 
  1.1.  Nabór wniosków odbywa się na podstawie ogłoszenia o naborze wniosków publikowanego na stronie www.nfosigw.gov.pl.
  1.2.  Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, właściwym dla danego konkursu w ramach Programu lub w formie elektronicznej poprzez portal GOV.pl.
  1.3.  Formularz papierowy wniosku, wraz z wzorami wybranych załączników, dostępny jest na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl/moj-prad oraz mojprad.gov.pl.
  1.4.  Formularz elektroniczny jest udostępniony na portalu GOV.pl oraz na stronie mojprad.gov.pl;
  1.5.  Wniosek składany w formie papierowej, musi być opatrzony podpisem własnoręcznym wnioskodawcy.
  1.6.  Wniosek elektroniczny musi być podpisany profilem zaufanym lub poprzez usługę e-dowód.
  1.7.  Wniosek składa się w terminach wskazanych w ogłoszeniu o naborze. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje: dla wniosków w formie papierowej data stempla pocztowego, a dla wniosków w formie elektronicznej data wpływu na serwery NFOŚiGW. Szczegółowe zasady składania wniosków określa ogłoszenie o naborze.
  1.8.  Wniosek złożony poza ogłoszonym terminem naboru zostaje odrzucony o czym wnioskodawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.
 2. Ocena wniosku o dofinansowanie:
  2.1 Do oceny wniosków złożonych w trybie konkursowym, w ramach Programu stosuje się następujące kategorie kryteriów wyboru projektów:
                    1) kryteria dostępu;
                    2) kryteria jakościowe punktowe.
  2.2.  Status oceny wniosku Wnioskodawca będzie miał możliwość zweryfikować po zalogowaniu się na stronie internetowej www.mojprad.gov.pl. 
 3. Listy ptojektów zakwalifikowanych do dofinansowania
  3.1.
  Wnioski, które uzyskały pozytywną ocenę wg kryteriów dostępu zestawiane są na częściowych  5 listach projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania malejąco wg punktacji otrzymanej w ramach oceny wg kryterium jakościowego punktowego. Umieszczenie wniosku na liście częściowej jest uwarunkowane dostępnością środków.
  3.2.  Częściowe listy projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania, po akceptacji przez osobę upoważnioną, są przekazywane ministrowi właściwemu ds. klimatu i publikowane są na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl.
  3.3.  Umieszczenie wniosku na częściowej liście projektów wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania nie stanowi zobowiązania NFOŚiGW do udzielenia dofinansowania.
  3.4.  Minister właściwy ds. klimatu zatwierdza listy, o których mowa w ust. 2 i umieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra wykaz beneficjentów, których projekty zostały zatwierdzone.
  3.5.  Minister właściwy ds. klimatu może nie zaakceptować projektu do dofinansowania. Od negatywnej decyzji ministra właściwego ds. klimatu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie lub skarga do sądu administracyjnego.
 4. Zawarcie umowy:
  4.1. Warunki dofinansowania ustala NFOŚiGW.
  4.2. Informacja o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania przez ministra właściwego ds. klimatu i warunkach dofinansowania jest niezwłocznie wysyłana do wnioskodawcy na adres e-mail podany we wniosku o dofinansowanie.
  4.3. Zobowiązanie NFOŚiGW do zawarcia umowy o dofinansowanie nie powstanie, jeśli NFOŚiGW otrzyma wiadomość e-mail o braku możliwości dostarczenia informacji o zatwierdzeniu wniosku lub beneficjent wycofa się z ubiegania o dofinansowanie. Za wycofanie się beneficjenta z ubiegania o dofinansowanie uważa się przesłanie informacji mailowej w ciągu 72 godzin od wysłania informacji o zatwierdzeniu wniosku.
  4.4. NFOŚiGW zawiera umowę o dofinansowanie zgodnie ze wzorem ustalonym we wniosku o dofinansowanie.

 

Cały regulamin jest możliwy do pobrania:  Regulamin II naboru wniosków

Szczegółowe informacje o programie:

Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Funkcjonuje również dedykowana skrzynka: mojprad@nfosigw.gov.pl

NASTĘPNY KROK NALEŻY DO CIEBIE!

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania.