Bądź na bieżąco!

Program AgroEnergia

HOME > Program AgroEnergia

Program rządowy AgroEnergia

Od dnia 13.07.2020r. ruszył rządowy program AgroEnergia. Głównym założeniem programu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Program skierowany jest w stronę rozwoju sektora rolniczego.

Program zakłada zwrot kosztów inwestycji nawet do 20% przy montażu instalacji od 10 do 50 kW, maksymalnie może wynieść 25.000 zł.

Okres kwalifikowalności kosztów

OD 01 LIPCA 2020 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2025 ROKU

Budżet na realizację celu zagwarantowano zarówno w postaci bezzwrotnej jak i zwrotnej- okres kwalifikowalności kosztów trwa nieprzerwalnie od 13.07.2020 do 31.12.2025 roku. O zachowaniu terminu wniosku w formie elektronicznej decyduje data jego złożenia przy pomocy strony online. Dopłaty będą przyznawane w ramach rozpoczęcia inwestycji i jej opłaceniu po 13 lipca 2020 roku. Dotacja nie będzie przyznana prosumentom, których instalacja rozpoczęła się przed 01.07.

Budżet, finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na realizację projektu „AgroEnergia” wynosi 200 milionów złotych. Beneficjent zobowiązany jest, aby w ramach przystąpienia do programu eksploatować instalację przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Krok 1.

Podejmij decyzję dot. montażu instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła o mocy od 10kW do 50 kW.

Krok 2.

Wybierz firmę fotowoltaiczną, która przeprowadzi audyt oraz zamontuje Ci instalację PV.

Krok 3.

Po przeprowadzonym audycie oraz po popisaniu umowy dot. instalacji fotowoltaicznej lub pompy ciepła - Złóż wniosek

Krok 4.

Zamontuj instalację fotowoltaiczną lub pompę ciepła

Krok 5.

Poczekaj, aż operator (w przypadku instalacji fotowoltaicznej) wymieni Ci licznik na dwukierunkowy.

Krok 6.

Wypłata dotacji do 25.000 zł.

Nabór wniosków do programu AgroEnergia

Warunki dofinansowania
1) W momencie, gdy dofinansowanie jest rozumiane jako pomoc publiczna, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska,
(Dz. U. poz. 2250), które dotyczą pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
2) Całe przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
3) Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji gdy zostanie zakończone przedsięwzięcie
4) Jako zakończenie przedsięwzięcia rozumiane się przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej i zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, przez uzyskanie protokołu odbioru.
5) Urządzenia muszą być instalowane nowe i nie mogą być wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.
6) Beneficjent jest zobowiązany do użytkowania instalacji, wskazanej w wniosku, przez co najmniej 3 lata od momentu zakończenia całego przedsięwzięcia.
7) W momencie gdy wnioskodawca planuje ubiegać się o wsparcie z tyt. Programu „Czyste Powietrze” to instalacja zgłoszona do programu „AgroEnergia” musi zostać wyłączana z uczestnictwa w programie „Czyste powietrze”.
8) W sytuacji, gdy przedstawi się koszt zakupu i montażu instalacji (która została dofinansowana z programu priorytetowego „AgroEnergia”) do rozliczenia z ulgi termomodernizacyjnej. Kwota, która zostanie przedstawiona do odliczenia podatku zostanie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

Beneficjenci

1) Osoba fizyczna, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha oraz, która przez co najmniej rok
(przed złożeniem wniosku) prowadziła osobiście gospodarstwo.
2) Osoba prawna, która jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, o łącznej powierzchni użytków rolnych od 1 ha do 300 ha oraz która przez co najmniej rok (przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania) prowadziła działalność rolniczą bądź działalność gospodarczą w zakresie usług.

Rodzaje przedsięwzięć

1) Przedsięwzięcia dotyczące zakupu i montażu:
a. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej przewyższającej 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej przewyższającej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW,
c. pomp ciepła o mocy przewyższającej 10 kW, ale nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest wcześniej przeprowadzonym audytem energetycznym, który określa zakres przedsięwzięcia zawarty we wniosku,
d. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uzależnione od wcześniej przeprowadonego audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy.
2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Uzyskaniem dofinansowania jest obowiązkowa realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3) Dofinansowaniu nie podlegają realizacje dotyczące zwiększenia mocy w już istniejącej instalacji.

Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.
Obecnie program został wstrzymany.

Liczba zamontowanych instalacji:

695

Suma wykonanych kWp:

4218

JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Zapraszamy do współpracy!

Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje pytania oraz zaproponujemy Ci bezpłatny audyt,
który wykaże stopień opłacalności instalacji w Twoim domu.